فناوری اطلاعات

طراحی صفحات وب(ASP.Net)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی صفحات وب(PHP)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی صفحات وب (Java script)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع برنامه نویسیAndroid

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع برنامه نویسیJava

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع برنامه نویسی #C

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع برنامه نویسی++C

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامعadobe illustrator

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامعcorel draw

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش پیشرفته فوتوشاپ

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش مقدماتی فوتوشاپ

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع اصول هفتگانه ICDL

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایپ ده انگشتی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Enter your keyword