تاسیسات ساختمان

نقشه خوانی تاسیسات برق و مکانیک ساختمان

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاسیسات مکانیکی ساختمان های متعارف و بلندمرتبه

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاسیسات برقی ساختمان متعارف و بلندمرتبه

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مسائل فنی و اجرای آسانسور و پله برقی همراه با بازدید کارگاهی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متره و تهیه صورت وضعیت تاسیسات برقی و مکانیکی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Enter your keyword