ما شما را برای رسیدن به آرزوهایتان آموزش میدهیم

غلامرضا زرنوشه فراهانی

دکتری سازه ازدانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد زلزله ازدانشگاه صنعتی شریف

مهدی صادقی

کارشناسی ارشد حسابداری

هادی عبدالمالکی

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

مدرس دوره های آموزشی فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی شهاب نوین

یوسف اسماعیل زاده

کارشناسی ارشد معماری

با بیش از 10سال سابقه طراحی و اجرا در زمینه معماری مدرس دوره های آموزشی معماری و طراحی داخلی مجتمع آموزشی شهاب نوین

هادی عبدالمالکی

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

مدرس دوره های آموزشی فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی شهاب نوین

یوسف اسماعیل زاده

کارشناسی ارشد معماری

با بیش از 10سال سابقه طراحی و اجرا در زمینه معماری مدرس دوره های آموزشی معماری و طراحی داخلی مجتمع آموزشی شهاب نوین

هادی عبدالمالکی

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

مدرس دوره های آموزشی فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی شهاب نوین

یوسف اسماعیل زاده

کارشناسی ارشد معماری

با بیش از 10سال سابقه طراحی و اجرا در زمینه معماری مدرس دوره های آموزشی معماری و طراحی داخلی مجتمع آموزشی شهاب نوین

هادی عبدالمالکی

کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

مدرس دوره های آموزشی فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی شهاب نوین

یوسف اسماعیل زاده

کارشناسی ارشد معماری

با بیش از 10سال سابقه طراحی و اجرا در زمینه معماری مدرس دوره های آموزشی معماری و طراحی داخلی مجتمع آموزشی شهاب نوین